MillerCoors Line Lead in Haskovo / Хасково, Bulgaria

Line Lead

Date: Feb 13, 2019

Location:

Haskovo / Хасково, 26, BG

Requisition ID: 5423

Ние сме инициативни хора, които влагат страст във всичко, което правят. Работим заедно, като един печеливш екип, за да бъдем Избор№1 за потребителите и клиентите ни. Ние сме Пивоварница за Таланти и вярваме, че изключителните марки, страхотните ни хора и вдъхновяващата работна среда са ключът към успеха. Ако искаш да станеш част от екипа ни и да направиш реална промяна, следващата възможност е за теб.

ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖЪР ПРОИЗВОДСТВЕНО ЗВЕНО

Базиран в гр. Хасково

Чрез стриктно прилагане на методите и инструментите на WCSC 2.0., Оперативен мениджър Производствено звено управлява и подобрява производствените процеси и бизнес резултатите, за да бъдат постигнати както „Бизнес приоритетите на пивоварната“, така и стратегията за звеното. Управлява и обучава функционалното звено, за което е отговорен, носейки цялостна отговорност за представянето на звеното. Работи в тясно взаимодействие с лидерския екип на пивоварната. Прилага най-добрите практики за управление на персонала, изгражда уменията на екипа, създава условия за ефективен коучинг и комуникация. Изгражда и поддържа планове и стандарти за безопасност и качество.

Отговорности :

 • Разработва и управлява изпълнението на 90-дневните планове на звеното с цел намаляване на загубите и надграждане уменията на екипа. Планира и извършва дългосрочни действия за решаване на проблеми. Отговорен е за месечният преглед и отчет за изпълнение на целите на звеното.

 • Коучинг на звеното: изпълнение на дневните стандарти, елиминиране на загубите, развитие на уменията. Коучинг на екипа с цел постигане по правилния начин на ключовите показатели на отдела, покривайки изискванията на WCSC 2.0 стълбовете. Идентифицира нуждата от уменията и подпомага създаването на планове за тяхното развитие.

 • Води дневната среща (DDS) на звеното и осигурява план за постигане на целите за деня. Отговорен е за инструментите за безопасност и качество и CIL.

 • Развива, внедрява и наблюдава системите и процесите за оптимизацията на ефективността, качеството и изпълнението, посредством премахване на всички видове загуби. Управлява проектите за оптимизация в неговото звено и развива система за бъдещи проекти по оптимизация.

 • Отговорен е за изпълнението на “Планираното спиране”. Отговоря за всички, участващи в спирането, и ефективното разпределение на задачите между участниците.

Изисквания:

 • Висше техническо или технологично образование;

 • Английски език – писмено и говоримо ;

 • Много добра компютърна грамотност – Excel, Power point, Word;

 • Опит в управлението на бюджети;

 • Разбиране процеса на работа на функция „Верига на доставки“ и процесите на планиране в нея, безопасност и качество на продукта, HACCP стандарт;

 • Познаване на законодателството и принципите за Здравословни и безопасни условия на труд и околна среда;

 • Способност да изгражда, подкрепя и да управлява екип;

 • Отлични умения за междуличностно общуване, оказване на влияние и сътрудничество в екип;

 • Способност да води екипа при промени и нововъведения;

 • Силно развити умения за планиране, организация, мотивация и отговорност за постигане на резултати;

 • Умения за приоритизиране и способност да взема бързи решения, на база обратна връзка от екипа;

 • Опит в провеждането на коучинг, обучение на екип, даване и получаване на обратна връзка,

Нашият процес по подбор включва:

Разглеждане на кандидатури -> Телефонен разговор с екип Подбор и привличане на таланти -> Интервю на живо с колеги от Пивоварната -> Финална обратна връзка

Краен срок за кандидатстване : 2 4 .02.2019

At Molson Coors we seek diversity. Differing perspectives lead to challenging the expected, which keeps new ideas bubbling up. We’re an equal opportunity employer and invite applications from candidates from all backgrounds, race, color, religion, sex, sexual orientation, national origin, gender identity, age, disability, veteran status or any other characteristic. We take pride in celebrating our unique brew.

Apply now »